Cigydd Digidol o Ogledd Cymru yn Lansio'n Genedlaethol

19 Rhagfyr 2018
Efallai nad yw cigyddiaeth a TG yn swnio fel y bartneriaeth busnes amlycaf, ond dyma’r cyfuniad delfrydol ar gyfer Farm & Fork, sef menter gig deuluol sy’n gwerthu cynnyrch ar-lein.
 
Trwy gyfuno’r sgiliau a ddatblygodd y ddau yn eu gyrfaoedd, un yn Rheolwr TG a’r llall yn Gigydd, lansiodd Carl Andrew a Rich Jones gwmni cigydd ar-lein, sef Farm & Fork, sy’n darparu cig o ansawdd uchel o fferm y teulu yng ngogledd Cymru.
 
Dewisodd y ddau osgoi’r siop cigydd traddodiadol a chynnal eu busnes yn gyfan gwbl ar-lein gan roi cyfle i’r cwsmeriaid archebu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ar eu ffonau symudol, llechen neu drwy fewngofnodi i www.farmandfork.co.uk 
 
Mae Farm & Fork yn rhannu nifer o nodweddion y siop cigydd teuluol traddodiadol, ac eithrio’r ffaith fod y siop yn gweithredu ar-lein ac ar gael i bawb, ddydd a nos, yn genedlaethol.
 
Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, y gobaith yw y bydd gwefan e-fasnach Farm & Fork sy’n hawdd i’w ddefnyddio yn apelio at gwsmeriaid sy’n paratoi ar gyfer yr ŵyl.
 
Mae eu partneriaeth yn rhan allweddol o lwyddiant y busnes gyda Rich, meistr ar y grefft o fwtsiera a ffermwr o’r drydedd genhedlaeth, yn darparu’r arbenigedd cig, a Carl - sy’n gweithio ym maes technoleg bancio- yn sicrhau fod y busnes a’r wefan yn rhedeg yn effeithiol.
 
Dywedodd Carl, “Roeddem ni’n gwybod bod gennym ni gynnyrch gwych gyda’r fferm a’r siop cigydd presennol yn sail gref iddo, felly mater o geisio darparu’r cynnyrch i gynulleidfa llawer ehangach oedd hi. Dechreuodd Rich a minnau drafod ac ystyried sefydlu busnes ar y we.”
 
Heb y gorbenion a chyfyngiadau daearyddol o redeg siop draddodiadol, mae’r ddau yn medru cyrraedd amrywiaeth o gwsmeriaid llawer ehangach, gan ddosbarthu darnau ffres o gig yn syth at ddrysau’r cwsmeriaid mewn pecynnau arbenigol wedi’u hinsiwleiddio.
 
Eglurodd Carl, “Rydym ni’n deall fod cyfleustra’n bwysig i bobl, ond maen nhw hefyd yn poeni o ble mae eu cynnyrch yn dod. Trwy archebu o Farm & Fork, mae ganddyn nhw’r sicrwydd eu bod yn prynu cynnyrch o ansawdd uchel gan fusnes teuluol maen nhw’n medru ymddiried ynddo, a’r cyfleustra o archebu ar-lein a’i gael wedi’i ddosbarthu i’w cartrefi.”
 
Ar gyfleuster torri’r fferm sydd wedi’i achredu gan yr UE, mae cig y Gwartheg Duon Cymreig a’r gwartheg Limousin, ynghyd â  chig y defaid Mynydd Cymreig a Suffolk sydd wedi’u magu ar y borfa’n cael ei droi’n amrywiaeth o doriadau a darnau sy’n addas ar gyfer pob achlysur.
 
Drwy lansio Farm & Fork mae Carl a Rich yn adeiladu ar draddodiad cigyddiaeth teuluol a ddechreuwyd dros 70 mlynedd yn ôl gan Stanley, hen ewythr Rich.
Er bod gan y ddau feddwl busnes a digonedd o sgiliau ymarferol a thechnegol, roeddent yn cydnabod pwysigrwydd derbyn cefnogaeth a chyngor ychwanegol gan arbenigwyr yn y diwydiant i’w helpu i ddatblygu eu busnes.
 
Maen nhw wedi cwblhau nifer o weithdai busnes ac wedi cael cyfle i werthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd yn y Sioe Frenhinol eleni gyda chefnogaeth Cywain- prosiect sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes ac yn cefnogi datblygiad busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i dyfu.
 
Dywedodd Carl, “Mae Cywain wedi rhoi cefnogaeth wych i ni a’n rhoi mewn cysylltiad gydag arbenigwyr yn y diwydiant sydd wedi darparu cyngor ar bethau fel marchnata digidol, a thrwy gael cefnogaeth Cywain i brawf fasnachu yn y Sioe Frenhinol, cawsom gyfle i arddangos ein busnes a’n cynnyrch i gynulleidfa eang a chael adborth ardderchog hefyd.”
 
Dywedodd Llior Radford, Rheolwr Datblygu Cywain, “Mae gan Carl a Rich ddawn entrepreneuriaeth go iawn. Mae’r ddau wedi gweithio’n galed - ac wedi derbyn cyngor - er mwyn sicrhau bod ganddynt y model busnes cywir ar gyfer Farm & Fork. Mae’r fenter yn llwyddiant, ac mae’r ffaith eu bod eisoes wedi ennill cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Great Taste yn dyst i hynny.”

Our latest tweets