Teulu yn lansio cwmni newydd sbon sy'n creu cynnyrch unigryw o aeron iachus arbennig

02 Ebrill 2015

Mae mam mentrus a’i dwy ferch wedi lansio cwmni bwyd newydd sbon sy’n gwerthu cynnyrch gyda chynhwysyn anghyffredin a dyfwyd yn lleol ac sy’n clochdar priodweddau iachau.

 

Mae Victoria Williams-Griffiths, ei chwaer, Anna, ac Angela eu mam wedi derbyn clod arbennig am eu siytni cartref a’i finegr ffrwythau Beri Da, sydd wedi eu creu o aeron Aronia a dyfir yn Llandwrog, ger Caernarfon.

 

Mae’r tir 90-planhigyn yn un o lond dwrn o safleoedd yn y Deyrnas Gyfunol lle mae'r aeron aronia yn tyfu. Mae astudiaethau wedi dangos bod aronia yn cynnwys y lefel uchaf o gwrthocsidyddion (antioxidants) o’r holl amrywiaeth o aeron a dyfir. Cesglir yr aeron â llaw a’i cynaeafu ym mis Awst.

 

Cwta dair milltir i ffwrdd yn Nhalysarn ger Penygroes, Gwynedd mae cegin Victoria, lle mae'r dair yn creu eu cynnyrch cartref blasus, diolch i gefnogaeth Cywain, prosiect a grëwyd i ychwanegu gwerth at gynnyrch cynradd o fewn y sector amaeth yng Nghymru.

 

Mae astudiaethau wedi dangos bod y mwyar aronia yn llawn fitamin C, E a mwynau gwerthfawr eraill. Mae’r aronia yn frodorol i Ogledd America ac fe’i tyfir yn bennaf yn Nwyrain Ewrop, ond dydyn nhw ddim yn adnabyddus iawn yn y Deyrnas Gyfunol.

 

Bydd siytni a finegr ffrwythau unigryw Beri Da yn yn cael ei lansio’n swyddogol yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant yn Nyffryn Conwy y penwythnos yma ar ôl derbyn canmoliaeth uchel gan gogyddion a bwytai yn y sioe fasnach Caterfare yn Venue Cymru Llandudno y mis diwethaf.

 

Cafwyd cystal derbyniad i’r cynnyrch sawrus, miniog ei flas nes bod cogyddion un o brif fwytai Conwy, ‘Signatures’ wedi ei roi are u bwydlen ar gyfer un o benwythnosau prysuraf y flwyddyn.

 

Yn ôl Victoria: "Roedd fy mam yn rhan o'r grŵp fu’n treialu plannu a thyfu’r aeron ychydig flynyddoedd yn ôl, trwy'r prosiect Mentera ac maent wedi ffynnu yma yng Ngwynedd.

 

"Nid yw aeron aronia yn adnabyddus yn y Deyrnas Gyfunol. Dim ond llond dwrn ohonom sy’n ei dyfu yng ngogledd Cymru, ac rydyn ni’n ymwybodol o un lleoliad i fyny yn Perth ac un arall yng Nghaint, felly dydyn nhw ddim ar gael yn eang.

 

"Mae gan yr aeron flas melys a gwirioneddol finiog, ond maen nhw’n hynod amlbwrpas. Rydym yn eu defnyddio i wneud finegr sydd wedi ei fwydo yn yr aeron ac maen nhw hefyd yn flasus iawn yn ein siytnis gan eu bod yn torri drwy frasder cig oen neu cig carw ac mae’r finegr yn gweithio cystal fel dresin hefyd. Mae’r finegr hefyd yn blasu'n hyfryd fel ychwanegiad melys i hufen iâ a iogwrt.

 

"Aethom a’n cynnyrch Beri Da i ffair fasnach yn Venue Cymru, Llandudno, ac roedd pobl yn rhoi adborth gwych i ni. Doedd y rhan fwyaf o'r arlwywyr erioed wedi clywed am aeron aronia, ond ar ôl i ni esbonio'r manteision iechyd ac wedi iddynt flasu’r cynnyrch, roeddynt wrth eu boddau.

 

"Ar ôl cael llwyddaint yn y ffair fasnach, penderfynais i oedi ar y ffordd gartref ym mwyty Signatures i ddangos y cynnyrch iddynt. Roedd y cogyddion yn hoff iawn o’r finegr ffrwythau – a rhoesant y finegr mewn prydau o’n blaenau i ddangos sut gallant ei ddefnyddio. Ron i wrth fy modd o ddeall eu bod wedi defnyddio Beri Da yn eu bwydlen Sul y Mamau, cwta ddyddiau yn ddiweddarach!”

 

Mae siytnis Beri Da yn cael eu cynhyrchu mewn meintiau 140ml a 200ml, tra bod y finegr ffrwythau ar gael mewn poteli 100ml.

 

Mae Victoria bellach yn gweithio ar ymestyn yr ystod o siytnis fydd ar gael, gan gynnwys betys a mathau gwahanol o chilli. Dywed bod y gefnogaeth mae weid ei dderbyn gan Cywain wedi bod yn amhrisiadwy i gael y cynnyrch yn barod ar gyfer siopau.

 

“Mae'r gefnogaeth rydym wedi'i chael gan Cywain wedi bod yn wych. Dydyn ni ddim ond wedi bod yn gweithio gyda nhw ers chwe mis, ond maen nhw wedi ein helpu ni’n ddirfawr mewn amser byr.

 

“O’n cynorthwyo i gael ein cynnyrch a’n brandio’n iawn i adnabod mannau lle gallwn fanwerthu’r cynnyrch, maen nhw wedi ein helpu i ganolbwyntio ar wneud y gorau o'r cynhyrchion rydym yn wirioneddol falch ohonynt. Allwn ni ddim fod wedi mynd cyn belled hebddynt. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad am gynnyrch bwyd neu ddiod yng Nghymru, i gysylltu â nhw!”

 

Yn ôl Nia Môn, Rheolwr Datblygu Cywain: "Mae Beri Da yn gwmni Cymreig newydd sbon sydd wedi troi eu prif gynnyrch yn fenter masnachol bychan. Dro ar ôl tro, mae Cywain yn gweithio gyda phobl gyffredin sydd â chynhwysion Cymreig o safon, ac sydd angen help llaw i droi y cynhwysyn craidd i mewn i gynnyrch Cymreig yn barod ar gyfer y farchnad.

 

"Mae'n bleser cael arwain unigolion brwdfrydig fel Victoria ac Angela sy’n llysgenhadon ar gyfer y diwydiant bwyd a diod drwy'r broses hon.

 

"Rydym yn hynod ffodus o gael ein hamgylchynu gan gynhwysion o ansawdd yma yng Nghymru, a chael cynnig help llaw i unigolion a busnesau bach gwledig i gamu ar yr ystol bwyd a diod gan roi hwb i'r economi leol."

 

Bydd Beri Da yn arddangos eu cynnyrch gyda Cywain yn y Farm Shop and Deli Show yn yr NEC yn Birmingham yn ddiweddarach y mis yma, fel rhan o fintai o gynhyrchwyr Cymreig fydd yno’n hyrwyddo bwyd a diod Cymru.

 

I gael cyngor ar ychwanegu gwerth at gynnyrch craidd, neu am fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan Cywain, ewch i www.cywain.com.

Our latest tweets