Dyddiad Cau: 26 Hydref 2017
Lleoliad: Powys / Caerdydd (os yn Powys, opsiwn o weithio o adref nes i swyddfa newydd agor yn y Trallwng / If based in Powys, option to work from home until the new office opens near Welshpool)
Adran: Bwyd
Cyflog: £25,528 (pro rata)
Gradd: 4
Rheolwr: Cyfarwyddwr Cyfathrebu / Communications Director
Cytundeb: 30 Medi/September 2019
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732

Swyddog Marchnata ac Ymchwil

Cefndir

 

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.  

 

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach.  Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer creu prosiectau newydd.

 

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 
 

Nod y Rôl

 

Cefnogi’r Rheolwr Prosiect i lunio a darparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol.  Cydlynu prosiectau ymchwil penodol gyda busnesau, sefydliadau a darparwyr sydd yn gweithio o fewn y sector bwyd - cynnwys hyn ymchwil desg a primaidd.  Goruchwylio unrhyw waith marchnata ac ymchwil a gyflawnir gan gytundebwyr allanol.

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 • Cyd weithio gyda’r Rheolwr Prosiect i greu cynllun marchnata ar gyfer y prosiect

 • Datblygu brand a hunaniaeth y prosiect; dewis a datblygu sianelau cyfathrebu perthnasol 

 • Rheoli sianelau cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu copi ar gyfer gwefan y prosiect

 • Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata, cyfathreb ac ymchwil y rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Cynorthwyo i ddylunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata, cyfathrebu ac ymchwil y rhaglen

 • Ysgrifennu a golygu copi, gan sicrhau bod datganiadau i’r wasg, ymgyrchoedd cymdeithasol/digidol yn y cyfryngau, cynnwys ar y we a chyhoeddiadau mewn print, gan gynnwys ffeithlenni a chyhoeddiadau technegol ac erthyglau, oll yn cael eu cynhyrchu’n amserol a chywir, yn unol â chanllawiau’r contract

 • Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand y prosiect

 • Cynnal llyfrgell o gyhoeddiadau’r prosiect

 • Cynorthwyo i weithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd mewn ffordd broffesiynol, yn lleol a chenedlaethol, gan sicrhau amserlen gynnwys berthnasol ac ymgysylltiol

 • Cydweithio â’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan ddelio gydag ymholiadau fel y bo’n ofynnol

 • Cyflawni tasgau ymchwil farchnad penodol a darparu arweiniad i gytundebwyr allanol.

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg, neu brofiad dangosadwy mewn rôl farchnata, gyfathrebu a/neu ddigwyddiadau

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau bwyd, diod ac amaeth yng Nghymru

 • Profiad dangosadwy o helpu gyda datblygiad, gweithrediad a gwerthusiad effeithiol o gynlluniau marchnata a chyfathrebu integredig

 • Profiad eang o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer ei brintio a/neu gyhoeddiadau digidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol

 • Sgiliau prawf ddarllen eithriadol dda

 • Profiad o ddiweddaru cynnwys y we

 • Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru

 • Gallu profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’n effeithiol

 • Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Sgiliau ymchwil rhagorol gyda’r gallu i ddadansoddi briff, cyflawni prosiectau ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo raid

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig eithriadol dda

 • Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol megis cymhwyster y Sefydliad Marchnata Siartredig

 • Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth, bwyd a diod neu diwydiannau’r tir yng Nghymru

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 1 Tachwedd  2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Powys / Caerdydd (os yn Powys, opsiwn o weithio o adref nes i swyddfa newydd agor yn y Trallwng / If based in Powys, option to work from home until the new office opens near Welshpool).

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 26 Hydref 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.