Dyddiad Cau: 13 Hydref 2017
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Bangor / Llanelwy / Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £25,528-£28,109
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Manager
Cytundeb: Dros dro / Temporary
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Manon Llwyd Rowlands
01248 660078

Swyddog Digwyddiadau (dros dro)

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod y Rôl

 

Yn gyfrifol am raglen Digwyddiadau Cyswllt Ffermio gan sicrhau darpariaeth yn unol â’r Cynllun Cyflenwi Trosglwyddo Gwybodaeth.   Sicrhau fod y Digwyddiadau hyn yn addas i ledaenu polisïau a negeseuon allweddol gan gynnwys sioeau teithio, arddangosfeydd, a digwyddiadau ymwybyddiaeth strategol.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Arwain ar  gydlynu gwaith is-gontractwyr  i ddarparu gwasanaeth digwyddiadau i’r rhaglen

 • Sicrhau fod targedau’r Digwyddiadau yn cael eu cyrraedd a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau cydymffurfiaeth â strategaethau a pholisiau Llywodraeth Cymru  yn narpariaeth y cynllun marchnata a chyfathrebu o safbwynt y Digwyddiadau Canolog

 • Cydweithio gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i gynllunio, rheoli a gweithredu’n broffesiynol y portffolio digwyddiadau ac arddangosfeydd, yn lleol a chenedlaethol, gan sicrhau rhaglen cynnwys perthnasol ac ymgysylltiol gan gynnwys Merched mewn Amaeth, Cynhadledd Ffermio Cymru a digwyddiadau arallgyfeirio.

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau fod y tîm Digwyddiadau Canolog, ar y cyd â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu, yn hwyluso presenoldeb proffil uchel y rhaglen mewn digwyddiadau amaeth y calendr ffermio, gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru

 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu Technegol i sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau’n darparu gwybodaeth o’r safon dechnegol uchaf bosibl i ymgysylltu a grymuso ffermwyr a choedwigwyr

 • Ymgysylltu’n weithredol gyda rheolwyr eraill Cyswllt Ffermio, er mwyn sicrhau themâu a siaradwyr addas i’w cynnwys yn nigwyddiadau’r rhaglen

 • Cydweithio gyda’r tîm cyfathrebu Cyswllt ffermio wrth ddylunio, trefnu a chydlynu rhaglen o ddigwyddiadau proffil uchel drwy Gymru gyfan gan gynnwys cydlynu arddangosiadau a phresenoldeb mewn sioeau

 • Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a’r presenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n fanwl yn unol â dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi presenoldeb; a bod y rhain wedi eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaeth mewn yn amserol gyda’r Cydlynydd Digwyddiadau Canolog.

 • Rheoli a monitro’r gyllideb Digwyddiadau Canolog gan sicrhau gwerth am arian

 • Creu a chynnal perthynas gref gyda’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau, gwariant a pherfformiad digwyddiadau Cyswllt Ffermio’n amserol ac yn gywir i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu yn unol â gofynion contractau Llywodraeth Cymru, a chreu a chynnal systemau rheoli effeithiol yn unol â gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, rheoli digwyddiadau, busnes neu faes tebyg neu 2 flynedd o brofiad mewn maes tebyg

 • Gwybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru

 • Ymwybyddiaeth o sut i  weithredu strategaethau marchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol

 • Profiad o drefnu arddangosiadau a digwyddiadau proffil uchel ar raddfa fawr

 • Profiad o feithrin rhwydweithiau dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru

 • Sgiliau rheolaeth amser effeithiol

 • Profiad o gynnal arolwg lleoliadau effeithiol cyn digwyddiadau

 • Profiad o gynllunio ariannol effeithiol, gan sicrhau bod cyllidebau’n cael eu gwario’n amserol ac yn gost-effeithiol

 • Profiad o gynhyrchu cynigion ac amserlenni digwyddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru

 • Gwybodaeth am y Rhaglen Cyswllt Ffermio

 

Cyfweliadau

 

Bwriedir gynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth, 17 Hydref 2017.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Bangor / Llanelwy / Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Manon Llwyd Rowlands
01248 660078
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 13 Hydref 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.