Dyddiad Cau: 23 Hydref 2017
Lleoliad: Cardiff
Adran: Bwyd
Cyflog: £18,808-£22,100 pro rata
Gradd: 3
Rheolwr: Cyfarwyddwr Cyfathrebu / Communications Director
Cytundeb: Medi/September 2019
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732

Swyddog Cefnogi (rhan amser)

Cefndir

 

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.  

 

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach.  Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer creu prosiectau.

 

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 

Nod ac Amcanion Cyffredinol y Swydd

 

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r prosiect trwy: 

 
 • Cydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau.

 • Bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol.

 • Sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei archifo.

 • Cynnal a datblygu systemau gweinyddol y cynllun.

 • Cydlynu a darparu cefnogaeth i’r Swyddog Marchnata ac Ymchwil, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau.

 • Cefnogi â threfniadau amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai

 • Cwblhau tasgau marchnata a chyfathrebu cyffredinol

 • Bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth.

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Darparu gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect

 • Darparu cymorth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon a chefnogaeth i dîm y prosiect.

 • Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol).

 • Gweithio’n agos gyda thîm y prosiect i baratoi a threfnu gweithdai a digwyddiadau.

 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu digwyddiadau, gweithdai a lansiadau prosiect ayyb.

 • Sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn a darparu gwerth i gwsmeriaid a gwesteion.

 • Cyfathrebu gydag asiantaethau allanol perthnasol.

 • Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol (meintiol ac ansoddol).

 • Casglu, cyflwyno a storio'r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllid a monitro’r cynllun.

 • Sicrhau bod ffeiliau’r tîm yn cynnwys yr wybodaeth sy’n ofynnol a chefnogi’r Rheolwr Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd.

 • Datblygu a rheoli cronfa ddata cleientiaid a systemau ar gyfer casglu gwybodaeth a deilliannau’r prosiect.

 • Cofnodi targedau’r tîm a’u gwirio yn erbyn dogfennau cymeradwyaeth.

 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r ddeddfwriaeth diogelu data priodol.

 • Ymdrin ag ymholiadau ar lein a thros y ffôn a’u hanfon ar y swyddogion priodol.

 • Cadw cofnodion yn effeithlon o fewn fframwaith cytûn i fodloni gofynion ariannol Cyngor Pen-y-bont a Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd allbynnau.

 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect yn ôl y galw.

 

Ymchwil a Monitro 

 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid.

 • Mewnbynnu data’n gywir.

 • Dadansoddi cyflawniad y prosiect o’i dargedau trwy sicrhau bod y data yn gyfredol.

 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect trwy fynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid yn ôl y galw i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol.

 • Sicrhau bod cronfeydd data a systemau'r prosiect yn cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol ac yn effeithlon.

 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr a phartneriaid allanol i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau.

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Cymhwyster CGC lefel 3 neu uwch, a/neu profiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol.

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog

 • Sgiliau cyfathrebu llafar o safon uchel

 • Sgiliau ysgrifennu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) cywir

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data yn unol â chyfreithiau Diogelu Data perthnasol

 • Gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesau er mwyn cynnal cydymffurfiaeth, ansawdd a chysondeb

 • Sgiliau prawf ddarllen da

 • Gallu asesu ac ymdrin ag ymholiadau’n effeithlon ac yn brydlon.

 • Brwdfrydedd dros waith y rhaglen.

 • Gallu cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd sy’n glir, cryno a chywir.

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithlon

 • Gallu parhau i wneud eu gwaith eu hunain yn ogystal â bod yn rhan o dîm

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, bwyd a diod neu diwydiannau’r tir yng Nghymru

 • Profiad marchnata a trefnu digwyddiadau

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol neu fwyd yng Nghymru

 

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 31 Hydref 2017.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

at our Cardiff Menter a Busnes office.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 23 Hydref 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.