Dyddiad Cau: 20 Tachwedd 2017
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Canolbarth Cymru / Mid Wales
Adran: Cywain
Cyflog: £18,808 - £22,100
Gradd: 3
Rheolwr: Myrddin Davies
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Myrddin Davies
01745 770273

Swyddog Cefnogi

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig.  

 

Darperir gwasanaethau i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro
 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru
 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd.

 

Nod Cyffredinol y Swydd

 

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth i dîm Cywain trwy:

 

 • gydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau ar fasdata
 • bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol
 • sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei archifo
 • cynnal a datblygu systemau gweinyddol y cynllun
 • bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth

 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

Darparu gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect

 •  Darparu cymorth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon a chefnogaeth i dîm Cywain.
 • Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol)
 • Gweithio’n agos gyda thîm Cywain i baratoi a threfnu gweithdai a digwyddiadau
 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu digwyddiadau, gweithdai a lansiadau prosiect ayyb
 • Sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn a darparu gwerth i gwsmeriaid a gwesteion
 • Cyfathrebu gydag asiantaethau allanol perthnasol
 • Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol (meintiol ac ansoddol)
 • Casglu, cyflwyno a storio'r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllid a monitro’r cynllun
 • Sicrhau bod ffeiliau’r tîm yn cynnwys yr wybodaeth sy’n ofynnol a chefnogi’r Rheolwr Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd
 • Datblygu a rheoli cronfa ddata cleientiaid a systemau ar gyfer casglu gwybodaeth a deilliannau’r prosiect
 • Cofnodi targedau’r tîm a’u gwirio yn erbyn dogfennau cymeradwyaeth
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r ddeddfwriaeth diogelu data priodol
 • Ymdrin ag ymholiadau ar lein a thros y ffôn a’u hanfon ar y swyddogion priodol
 • Cadw cofnodion yn effeithlon o fewn fframwaith cytûn i fodloni gofynion ariannol Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd allbynnau
 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect yn ôl y galw

 

Ymchwil a Monitro 

 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid
 • Mewnbynnu data’n gywir
 • Dadansoddi cyflawniad y prosiect o’i dargedau trwy sicrhau bod y data yn gyfredol
 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect trwy fynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid yn ôl y galw i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol
 • Sicrhau bod cronfeydd data a systemau'r prosiect yn cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol ac yn effeithlon
 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr a phartneriaid allanol i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd
 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

SGILIAU A PHROFIAD

 

Hanfodol

 • Cymhwyster CGC lefel 3 neu uwch, a/neu 2 flynedd o brofiad gwaith mewn maes perthnasol
 • Brwdfrydedd dros waith yr adran
 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn
 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol
 • Sgiliau prawf ddarllen da
 • Gallu asesu ac ymdrin ag ymholiadau’n effeithlon ac yn brydlon
 • Gallu cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd sy’n glir, cryno a chywir
 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Yn rhagweithiol ac yn gallu gyrru pethau ymlaen yn effeithlon
 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, gwledig a bwyd yng Nghymru
 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau phroffil uchel
 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol neu fwyd yng Nghymru

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Myrddin Davies ar 01745 770273

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 22 Tachwedd 2017.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda. 

Lleoliad

Canolbarth Cymru / Mid Wales.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Myrddin Davies
01745 770273
myrddin.davies@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 20 Tachwedd 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.