Dyddiad Cau: 26 Hydref 2017
Lleoliad: Caerdydd
Adran: Bwyd
Cyflog: £34,157
Gradd: 6
Rheolwr: Cyfarwyddwr Cyfathrebu / Communications Director
Cytundeb: Medi/September 2019
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732

Rheolwr Prosiect - Cadwyni Cyflenwi

Cefndir

 

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.  

 

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach.  Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer creu prosiectau.

 

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 
 

Nod y Swydd

I arwain a rheoli tîm prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol i ddatblygu a darparu’r gwasanaeth i fuddiolwyr yn y siroedd a nodir uchod.  Dylai darpariaeth a gweithrediad y themâu a’r ffrydiau gwaith fod wedi'u targedu'n effeithiol i gyrraedd prif ffocws y rhaglen, sef cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr er mwyn creu cyfleoedd busnes pellach drwy dechnegau megis clystyru a chydweithio, fydd yn cryfhau isadeiledd busnesau micro.

 

Prif Gyfrifoldebau

 

Rheoli

 • Cynllunio a rheoli rhaglen waith y prosiect

 • Arwain, rheoli, ysgogi a datblygu tîm darparu’r prosiect gan gynnwys rheoli perfformiad y tîm

 • Rheoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaethau i’r rhaglen, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd

 • Sicrhau bod targedau’r prosiect yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth o'r safon uchaf posib

 • Rheoli cyllideb y prosiect wrth sicrhau gwerth am arian

 • Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar ddeilliannau, gwariant ac yn unol â gofynion y cytundeb, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol

 • Sicrhau bod gofynion Cyngor Pen-y-bont yn cael eu cyrraedd wrth hawlio cyllid, gan sicrhau darparu gwybodaeth ariannol gywir ynghyd â thystiolaeth gefnogol

 • Mynychu cyfarfodydd adolygu cytundeb gyda yn ôl y galw

 

Gweithredu

 • Gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol, gan gynnwys trwy weithgareddau yn y cyfryngau, ar lein ac mewn digwyddiadau ar draws y rhanbarth

 • Gweithredu rhaglenni gwaith penodol o fewn amserlen a chyllideb

 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Cyngor Pen-y-bont, Llywodraeth Cymru a Menter a Busnes yn cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen

 • Cadw ymwybyddiaeth barhaus o ddatblygiadau yn y maes trwy adnabod unrhyw gyfleoedd pellach i’r prosiect

 • Ysgrifennu brîff ar gyfer darnau gwaith penodol a sicrhau bod gofynion caffael y prosiect yn cael eu cyrraedd

 • Cynorthwyo gyda chefnogi cleientiaid / grwpiau os bydd y tîm yn brysur a bod angen

 

Cyfathrebu

 • Sicrhau cyfathrebu cyson gyda phartneriaid a phrif fudd-ddeiliad y prosiect, a’u bod yn cael mewnbwn digonol i unrhyw ddatblygiadau, ac yn derbyn gwybodaeth cynnydd yn amserol 

 • Creu cysylltiadau cryf gyda sefydliadau perthnasol ac arbenigwyr blaengar er mwyn canfod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf

 • Gweithio’n agos gyda sefydliadau/asiantaethau eraill sy’n darparu rhaglenni wedi’u hariannu gan Ewrop i sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau'r rhaglen

 • Lledaenu gwybodaeth/themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen i’r tîm, gan sicrhau bod canfyddiadau craidd diwydiannol y prosiect yn cael eu cynnwys yn eu cyfrifoldebau o ddydd i ddydd

 • Cynrychioli’r prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill i wella darpariaeth y gwasanaeth yn ei gyfanrwydd

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, mewn marchnata bwyd, amaethyddiaeth, diwydiannau’r tir neu bwnc perthnasol

 • Meddu ar gymhwyster rheoli a/neu brofiad dangosadwy ar lefel rheolaeth

 • Profiad dangosadwy o weithio gyda’r diwydiannau’r tir, amaeth neu bwyd a diod yng Nghymru

 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd a diod, amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sectorau hynny

 • Gallu rhannu themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen mewn modd ymarferol a chlir sy'n berthnasol i'r gynulleidfa

 • Profiad diweddar o weithio gyda sefydliadau un ai yn y sector bwyd, diod, diwydiannau’r tir neu amaeth

 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi perthnasol, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru

 • Gallu monitro perfformiad gwasanaeth isgontractwyr, gan weithredu'n brydlon ac yn broffesiynol i ddatrys unrhyw broblemau a nodwyd yn ôl yr angen

 • Dealltwriaeth gynhwysfawr o egwyddorion a dulliau gweithredu marchnata a chyfathrebu

 • Rhwydweithiau datblygedig ar lefel strategol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasoedd strategol cydweithredol gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill

 • Sgiliau cynllunio ariannol a rheolaeth effeithiol, gan sicrhau gwariant amserol a chost effeithiol o gyllidebau

 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol

 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau ac isgontractwyr.

 • Person hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 

Manteisiol

 • Profiad dangosadwy o weithredu strategaethau marchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol

 • Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 31 Hydref 2017.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 26 Hydref 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.