Dyddiad Cau: 11 Rhagfyr 2017
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Lot 1: Aberystwyth Lot 3: Bangor, St Asaph, Aberystwyth, Caerdydd/Cardiff
Adran: Cyswllt Ffermio
Cyflog: £34,157 - £37,146
Gradd: 6
Rheolwr: Eirwen Williams
Cytundeb: Cyfnod Mamolaeth / Maternity Cover Ystyrir ceisiadau am y swydd gyfan neu geisiadau am elfen Lot 1 a Lot 3 ar wahân (pro rata) / Applications will be considered for the entire post or applications for Lot 1 and Lot 3 elements separately (pro rata)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Eirwen Williams
01970 636295

Rheolwr Gwasanaethau (cyfnod mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

Bydd y Rheolwr Gwasanaethau’n rhannu ei amser yn ei hanner (50/50) ar gyfer Lot 1 a Lot 3 rhaglen Cyswllt Ffermio. 

 

Lot 1: Arwain cyflenwad gweithrediadol Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio sy’n gwbl ddwyieithog. Gyda mwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru a allai o bosib cofrestru ac ymgysylltu gyda nifer o weithgareddau drwy’r Ganolfan Wasanaeth, mae’n hollbwysig bod y Rheolwr Cyflenwi’n mabwysiadu agwedd integredig a holistig tuag at wasanaeth cwsmer ac yn cyflwyno diwylliant o’r fath ar draws tîm y Ganolfan Wasanaeth.

 

Lot 3: Rheoli a monitro Fframwaith Cynghori Cyswllt Ffermio’n effeithiol.

 

 

Prif Gyfrifoldebau

Cyffredinol (Lotiau 1 & 3)

 • Arwain, rheoli, cymell a datblygu’r timau perthnasol
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Contract i reoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaeth i’r rhaglen, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd
 • Sicrhau bod targedau a chanlyniadau’n cael eu cyflawni ac yn cynrychioli’r holl sectorau a rhanbarthau ledled Cymru a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru wedi’u hymgorffori yn narpariaeth y Ganolfan Wasanaeth (Lot 1) a’r Fframwaith Cynghori (Lot 3)
 • Proffilio a monitro cyllidebau, darparu gwybodaeth reolaidd i’r Rheolwr Contract a’r Cyfarwyddwr Cyllid, gan sicrhau gwerth am arian
 • Cyfrannu’n rheolaidd ac yn systematig tuag at wybodaeth ac ystadegau priodol i’w cynnwys mewn deunyddiau gwybodaeth a hyrwyddo, yn cynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau, e-fwletinau rhanddeiliaid, ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol ac erthyglau
 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau ansoddol a meintiol, gwariant a pherfformiad yn gywir i’r Rheolwr Contract yn unol â gofynion contract Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Lot 1 – Canolfan Wasanaeth

 • Datblygu a gweithredu’r holl bolisïau, gweithdrefnau a phrosesau ar gyfer darparu’r Ganolfan Wasanaeth yn effeithiol, gan gynnwys darparu hyfforddiant ac arweiniad i staff perthnasol am y prosesau gweinyddol, megis cofrestru a dilysu manylion cwsmer yn y System Cyfrifon Busnes (BAS) i sicrhau eu bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau
 • Rheoli’r broses o fonitro cywirdeb data, gan sicrhau bod rheolaeth a gweinyddiaeth y BAS yn hollol gyfatebol gyda gofynion diogelwch gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau a thrin data
 • Gweithredu’n weithredol gyda rheolwyr Cyswllt Ffermio eraill, a’r rheiny o fewn Lotiau eraill fel y bo’n briodol gan annog cyfathrebu agored a gwerthuso cyfnodol i gwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth integredig sy’n canolbwyntio ar welliant parhaus
 • Datblygu systemau cyfathrebu effeithiol yn nhîm y Ganolfan Wasanaeth, gan sicrhau bod themâu a phynciau’n cael eu trosglwyddo mewn ffordd amserol a bod mentrau newydd yn cael eu datblygu mewn cydweithrediad ag adrannau eraill yn y rhaglen Cyswllt Ffermio a bod gwasanaethau cefnogi perthnasol, megis Busnes Cymru a Chymru Effeithlon
 • Sicrhau bod y Ganolfan Wasanaeth yn darparu gwasanaeth rhagorol i’r cwsmer, gan gynnwys ymateb cyflym i ymholiadau’r cwsmer wrth iddynt godi  a gweithredu’n chwim a phroffesiynol, fel y bo’n ofynnol, i ddatrys problemau a godir a/neu i bennu posibiliadau ar gyfer gwelliant parhaus o fewn y gwasanaeth, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau datblygedig
 • Gweithio gyda’r Rheolwyr Datblygu Rhanbarthol a’r Rheolwr Digwyddiadau Canolog, gan sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael  eu cofnodi yn unol â dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi presenoldeb a chofrestriad; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Wasanaeth mewn dull amserol
 • Gwerthuso gweithgareddau’r Ganolfan Wasanaeth yn barhaus, gan sicrhau bod gwiriadau ansawdd yn cael eu gwneud yn gyfnodol a gweithredu fel y cyswllt allweddol i Lot 4
 • Arwain ar ddatblygiadau i’r System Rheolaeth Cleientiaid (CMS) a gweithredu fel y cyswllt allweddol i Lywodraeth Cymru ar ddatblygiadau i’r BAS
 • Arwain ar ddatblygiadau i’r systemau ar gyfer cofnodi a phrosesu gwahanol rhaglenni Cyswllt Ffermio, yn ogystal ag ymgyrchoedd penodol gan Lywodraeth Cymru sy’n defnyddio’r Ganolfan Wasanaeth i reoli a gweithredu eu cynlluniau hwy, gan sicrhau fod prosesau cadarn mewn lle i reoli ansawdd

 

Lot 3  – Gwasanaeth Cynghori

 • Datblygu a gweithredu’r holl bolisïau sicrhau ansawdd, gweithdrefnau a phrosesau ar gyfer darparu’r Fframwaith Cynghori’n effeithiol ac effeithlon, gan fonitro a gwerthuso darpariaeth yn barhaus yn erbyn y rhain i sicrhau gwasanaeth cwsmer rhagorol, gan wneud yn siŵr bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i'r rhanddeiliaid perthnasol
 • Cysylltu’n rheolaidd ac yn systematig gydag isgontractwyr y Gwasanaeth Cynghori, gan weithredu fel eu prif bwynt cysylltu o ddydd i ddydd, cymeradwyo gwaith a chynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd gyda’r prif gwmnïau ymgynghorol i sicrhau ansawdd y gwasanaeth
 • Datblygu Cynllun Busnes Strategol, yn cynnwys y ddarpariaeth ar gyfer cofnodi a meincnodi perfformiad ffisegol, ariannol ac amgylcheddol
 • Sefydlu a chynnal prosesau effeithiol gyda’r fframweithiau sy’n bodoli’n barod ar gyfer darparu gwasanaethau megis Cyngor Milfeddygol Arbenigol ac Iechyd Anifeiliaid, Effeithiolrwydd Dŵr ac Ynni, Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy, Cynllunio Busnes Strategol ar gyfer mentrau bach a chanolig Bwyd a Dŵr, Ynni ac Effeithiolrwydd Prosesu
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Contract i gysylltu’n rheolaidd gydag adrannau Llywodraeth Cymru ac arweinwyr allweddol yn y diwydiant i werthuso cynnydd y Fframwaith
 • Gweithredu fel cyswllt allweddol yr Is-grŵp Cynghori Strategol Lot 3, gan weithio’n agos gyda Chadeirydd y Grŵp i weithredu’r prosiect a datblygu gwelliannau parhaus
 • Cydweithio’n agos gyda Swyddogion Technegol Cysywllt Ffermio i sicrhau fod anghenion yr holl sectorau yn cael eu cyrraedd o fewn y Gwasanaeth Cynghori
 • Rheoli a chynnal perthynas weithio effeithiol a phroffesiynol gyda chyrff a mudiadau eraill sydd ag arbenigedd sectorol, ee Confor a Choed Cymru
 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i gynllunio, rheoli a gweithredu’n broffesiynol ymgyrchoedd marchnata a brandio priodol ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori, yn ogystal â phennu astudiaethau achos posibl i’w cynnwys yn neunyddiau gwybodaeth a hyrwyddo Cyswllt Ffermio

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol
 • 3 blynedd o brofiad dangosid o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru
 • Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli
 • Yn gallu monitro perfformiad gwasanaeth isgontractwyr yn effeithiol gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol fel y bo raid, i ddatrys y problemau a ganfuwyd
 • Gwybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
 • Gallu datblygu a chynnal rhwydweithiau cynhyrchiol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthynas gydweithredol strategol gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill
 • Sgiliau rheoli prosiect cryf, yn gallu rheoli prosiectau niferus mewn ffordd amserol ac effeithlon
 • Sgiliau rheoli a chynllunio ariannol effeithiol, gan sicrhau bod cyllidebau’n cael eu gwario’n brydlon a chost effeithiol
 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn ffordd effeithiol ac amserol
 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd a phrydlon er budd y busnes a/neu wasanaeth, yn cynnwys codi pryderon priodol am ddarpariaeth gwasanaethau, cyllidebau a staff/isgontractwyr
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o lefel uwch
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol  yn llafar ac yn    ysgrifenedig
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel, yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a'r Rhyngrwyd

 

Manteisiol

 • Yn meddu cymhwyster rheoli
 • Gwybodaeth am Raglen Cyswllt Ffermio

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Eirwen Williams ar 01970 636295.

 

Cyfweliadau

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Gwener, 15 Rhagfyr 2017, yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth.  Os yw'r dyddiad yma yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Lot 1: Aberystwyth Lot 3: Bangor, St Asaph, Aberystwyth, Caerdydd/Cardiff.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Eirwen Williams
01970 636295
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 11 Rhagfyr 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.