Dyddiad Cau: 01 Awst 2017
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth. Ystyrier lleoliadau eraill. / Other locations will be considered
Adran: Datblygu Bwyd
Cyflog: £29,831 - £31,822
Gradd: 5
Rheolwr: Cywain Project Manager
Cytundeb: Llawn neu rhan amser (o leiaf 4 diwrnod) / Full or part-time (at least 4 days)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Myrddin Davies
01745 770273

Rheolwr Datblygu Cywain - Y Canolbarth

Cefndir

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i dreialu a datblygu gwasanaeth diwygiedig ac yn gweithio tuag at brif ffrydio’r gwasanaeth.

 

Mae darpariaeth ar gyfer cefnogaeth wedi cael ei dreialu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sydd yn ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

 

Nod

 

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir, gan ddarparu arbenigedd benodol i’r sector bwyd a diod. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd lywio a hwyluso datblygiad y busnesau yn yn rhanbarth, adnabod ac ymateb i anghenion y sector a chydlynu’r ddarpariaeth o fewn y gyllideb.

 

 

Prif Gyfrifoldebau

 

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau

 • Sicrhau darpariaeth o wasanaethau’r prosiect i gynhyrchwyr a busnesau bwyd a diod o fewn yr ardal benodol

 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion ar gyfer twf drwy ddiagnostic a chreu cynllun cefnogi priodol

 • Recriwtio grwpiau ac unigolion o ar draws y gadwyn gyflenwi i’r prosiect gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu swyddi.

 • Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd.

 • Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect.

 • Cydlynu gweithgaredd a rhannu gwybodaeth yn deillio o ffrydiau thematig y prosiect yn yr ardal, gan sicrhau cyfraniad gan y cleient lle bo angen.

 • Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol.

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect ac unrhyw Reolwyr Datblygu eraill i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd a theithiau astudio mewn modd proffesiynol, a hynny’n lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.

 • Trefnu a darparu gweithdai ar themâu penodol o fewn y Rhanbarth.

 • Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol.

 • Annog perchnogaeth y cleient o’r busnes a’i ddatblygiad trwy gydol y broses cefnogi.

 • Rheoli/Monitro’r gyllideb a osodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosib.

 • Cymryd cyfrifoldeb dros bob gweithgaredd a datblygiad cleient yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd.

 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

 • Bod yn flaenllaw a hyblyg wrth brif ffrydio’r gwasanaeth yn y Rhanbarth.

 

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol.

 • Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun.

 • Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.

 • Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn datblygiad bwyd, neu bwnc perthnasol

 • Profiad dangosadwy o weithio gyda’r diwydiant datblygu bwyd yng Nghymru

 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd-amaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector

 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth, a meddwl yn ddargyfeiriol

 • Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw

 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi bwyd-amaeth, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru

 • Sgiliau rheoli a chydlynu cryf

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat.

 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol

 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau ac isgontractwyr mewn modd proffesiynol a gwrthrychol

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer

 • Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)

 

Manteisiol 

 • Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy'n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth a menter

 • Profiad o drefnu digwyddiadau.

 • Profiad o gefnogi a hwyluso busnesau tŵf

 • Gwybodaeth am ffynonellau cefnogaeth ar gyfer busnesau gwledig.

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal asesiadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Llun, 7 Awst 2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth. Ystyrier lleoliadau eraill. / Other locations will be considered.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Myrddin Davies
01745 770273
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 01 Awst 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.