Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn Gwobrwyo Cyfarwyddwr Cwmni Menter a Busnes

27 Gorffennaf 2017

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, gwobrwywyd un o gyfarwyddwyr cwmni Menter a Busnes, Eirwen Williams, gan CARAS, sef Y Cyngor ar gyfer Gwobrau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Nod CARAS yw rhoi cydnabyddiaeth i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’r sector amaeth a diwydiannau gwledig.

Nid canolbwyntio yn unig ar ffermio ymarferol mae’r gwobrau hyn ond ar ddatblygiad gwasanaethau amaethyddol, ymchwil, technoleg, economeg, addysg, gofal, cyfathrebu a gweinyddiaeth.

Wrth gael ei hanrhydeddu fel Aelod Cyswllt Cydnabyddedig Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (ARAgS) dywedodd Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Menter a Busnes:

“Rydw i’n falch iawn o dderbyn y wobr yma gan Gymdeithas CARAS gan fod y diwydiant amaeth yn agos iawn at fy nghalon. Hoffwn bwysleisio na fyddwn wedi cael y wobr hon oni bai am yr holl gyfleoedd rydw i wedi eu cael drwy weithio i gwmni Menter a Busnes.”

Mae Eirwen Williams yn Gyfarwyddwr ar gwmni Menter a Busnes sy’n anelu at ddatblygu’r economi, ac mae’n gyfrifol am reoli dros 60 aelod o staff ac oddeutu 25 o staff hunangyflogedig. Yn 2011, ac yna wedyn yn 2015, sicrhaodd Eirwen y tendr i gwmni Menter a Busnes i ddarparu rhaglen Cyswllt Ffermio ar draws Cymru, rhaglen sy’n trosglwyddo gwybodaeth a chyngor i bob un o’r sectorau amaethyddol. 

Mae rhai o’i phrif lwyddiannau yn cynnwys arwain ar ddatblygu rhaglen Agrisgôp a sefydlu’r Academi Amaeth. Yn 2014 fe weithiodd gyda 29 o gwmnïau milfeddygol ar draws gogledd Cymru i sicrhau fod y gwaith o gynnal profion TB yn cael eu cadw gyda’r milfeddygon lleol. 

Mae Eirwen Williams yn ffermio gyda’i gŵr a’i mab ar fferm ddefaid a bîff ger Aberystwyth. Yn ystod 2010, prynont gyn Fferm Prifysgol Aberystwyth, sef Fferm Tanygraig. Mae gan Eirwen a’i gŵr hefyd ferch sydd newydd gwblhau ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gweler yn y llun Eirwen yn derbyn ei gwobr yn y Sioe Frenhinol gan Mr Terrig G Morgan MBE FRAgS, Cadeirydd CARAS.

Our latest tweets

Llongyfarchiadau i dîm Adnoddau Dynol #MenteraBusnes am gyrraedd rownd derfynol Gwobrau AD Cymru unwaith eto yng ng… https://t.co/QaicB2Njbs
Da iawn @niamon74 - cadwch yn gynnes lawr yn y De #dimplueiraynMaB 😉 https://t.co/yd4McbGHFo
Diolch yn fawr i @Osian_Roberts am ddod i'n gweld yn Menter a Busnes heddiw i gynnal sesiwn hyfforddi efo criw… https://t.co/Grrfp4xCPH
Mae hi'n wythnos #50gairamddim Mabis! Cysylltwch â ni am gyfieithiadau safonol a phroffesiynol… https://t.co/d53ISqziCu